ประวัติ อ.แม่จัน


ประวัติ อ.แม่จัน

ประวัติ อ.แม่จัน
อำเภอแม่จันเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหรือตำบลหนึ่งในเขตควบคุมของเมืองเชียงแสนหลวง  ตามพงศาวดารโยนก  กล่าวว่า  เมืองเชียงแสนมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณที่ราบลุ่มเชียงแสนทั้งหมด  ซึ่งมีอาณาเขตที่กว้างขวางต่อมา
เมืองเชียงแสนหลวงได้เกิดนำท่วมบ่อย   ปีหนึ่งนำจะท่วมเป็นเวลาหลายเดือน   ชาวบ้านแถบนี้ที่มีอาชีพเพาะปลูกและทำนาไม่สามารถที่จะทำนาได้จึงพากันอพยพลงมาทางใต้ ประมาณ  25   กิโลเมตร  มาอยู่ที่"บ้านขิ"
(ซึ่งปัจจุบันคือ  บ้านแม่คี   หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่  9  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน)ซึ่งมีบริเวณเป็นที่ราบลุ่มกว้างมีแม่นำไหลผ่าน   ทำเลดี  เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำนา  และ  ยังมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนก่อนแล้วเกือบ 400หลังคาเรือน   ประกอบกับเป็นเส้นทางค้าขายยังรัฐฉาณและยูนาน  และต่อมาชาวบ้านเมืองเชียงแสนหลวงก็อพยพมาอยู่ร่วมกันที่บ้านขิเพิ่มมากขึ้น
         ในปี พ.ศ.  2424   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงโปรดเกล้าให้เจ้าอินต๊ะ  ซึ่งครองเมือง  ลำพูน   ลำปาง  และ  เจ้ากาวิละ   เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่   นำราษฎรจากเชียงใหม่ประมาณ 1,500 ครัวเรือน  ไปไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงแสนหลวง  และพระราชทานบรรดาศักดิ์  เจ้าอินต๊ะ
เป็น  พระยาเดชดำรง   ตำแหน่ง         เจ้าเมืองเชียงแสน   ในปี พ.ศ. 2437การจัดตั้งอำเภอแม่จัน
          ในปี  พ.ศ. 2442    เป็นปีกุน  ( ช้าง )  จุลศักราช 1261  ตัวปีกัดไก้รัตนโกสินทร์ศก  118  คริสต์ศักราช  1900  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้  นายไชยวงศ์    บุตรของพระยาราชเดชดำรง  ( เจ้าอินต๊ะ )  เป็นพระยา
ราชเดชดำรง  สืบตระกูลแทนบิดา    เป็น  นายอำเภอแม่จัน  ที่เรียกว่า  " แขวงเชียงแสนหลวง" คนแรก  ซึ่งย้ายมาจากเมืองเชียงแสน  มาตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน  โดยใช้ชื่อว่า "แขวงเชียงแสนหลวง" ( แม่จัน )  ในครั้งแรก
มาตั้งอาคารที่ว่าการอยู่ที่หมู่บ้านแม่คี  เพราะบ้านแม่คีสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่   เป็นศูนย์กลางการคมนาคม  และ  การค้าแลกเปลี่ยนสินค้า   จากนั้น    ได้ย้ายที่อาคารที่ทำการแขวงเชียงแสนหลวง ( อำเภอแม่จัน ) จาก
หมู่บ้านแม่คีลงมาทางทิศใต้ประมาณ  3 กิโลเมตร  มาสร้างอาคารที่ว่าการแขวงเชียงแสนหลวงใหม่ที่ริมฝั่งแม่นำจัน   ตำบลเวียงกาสา   จนถึง  ปี 2452เป็นปีเปิกเล้า  จุลศักราช  1271  ได้เปลี่ยนชื่อจาก " แขวงเชียงแสนหลวง"
มาเป็น "อำเภอแม่จัน"  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   อำเภอแม่จัน  หรือ แขวงเชียงแสนหลวงได้มีผู้มาปกครองบริหารราชการมาแล้ว  35  พระองค์,ท่าน  หรือ  นาย ดังนี้
     1.พระยาราชเดชดำรง ( เจ้าไชยวงค์)         แต่งตั้งพ.ศ.2442 - 2454
     2.พระแสนสิทธิเขตต์     (บุญสม  อินทรลาวัณย์) แต่งตั้งพ.ศ.2454-2466
     3.หลวงพินิจเปาวันเขตต์(มิ่ง  จารุชาติ) แต่งตั้งพ.ศ.2466-2468
     4.หลวงสิทธิประศาสน์ (คลาย  บุษบรรณ)  แต่งตั้ง พ.ศ.2468-2479
     5.ขุนวิสิฐอุดรการ  (กวี  พัชราภรณ์)แต่งตั้ง พ.ศ. 2479-2481
     6.หลวงศุภการบริรักษ์ (ชะลอ  จารุจินดา) แต่งตั้ง พ.ศ. 2481-2482
     7.ขุนบริรักษ์เกษมราษฎร์  แต่งตั้ง  พ.ศ.2482-2485
     8. นายถนอม      ควรสมาคม          พ.ศ. 2485  - 2486
     9.  นายศิริ   เพ็ชรโรจน์   พ.ศ.2486-2489
     10.นายอำนวย   เทพวัลย์  พ.ศ.2489-2489
     11. นายศิริ     เสนีเศรษฐ์  พ.ศ.2489-2490
     12. นายดุจ    สุนทราญ  พ.ศ.2490-2492
     13. นายสุวรรณ  เศวตศิลา  พ.ศ.2492-2497
     14.นายพร   สวัสดิ์บุรี   พ.ศ.2497-2498
     15.นายสุชาติ  สุขพันธ์วงศ์พันธ์  พ.ศ.2498-2501
     16.นายผลิ      ศรุตานนท์   พ.ศ.2501-2506
     17.นายประพิณ     สังขพงษ์     พ.ศ. 2506 -2510
     18.นายพุธ  ศิริพงษ์  พ.ศ. 2510 -2511
     19. ร.ต.บุญนพ    ถปติวงศ์  พ.ศ.2511 - 2513
     20. นายสมเสียม     รัตนสัค   พ.ศ.  2513 - 2515
     21.นายทองคำ    เขื่อนทา    พ.ศ. 2515 - 2519
     22.นายสมเกียรติ   เกียรติสมฤทธิ์   พ.ศ. 2519 - 2522
     23.  นายจำลอง   ศิริพันธ์   พ.ศ. 2522 - 2525
     24.  ร.ต.ประสิทธิ์    ไชยศรี  พ.ศ. 2525 - 2526
     25. ร.ต.ภักดี        นคร   พ.ศ.  2526 - 2528
     26.  นายเรืองวิทย์   จารุจารีต  พ.ศ. 2528 - 2530
     27.นายสำเริง   ปุณโยปกรณ์   พ.ศ. 2530 - 2532
     28. นายเรียบ     นราดิศร    พ.ศ. 2532  -  2533
     29. นายปริญญา   ปานทอง     พ.ศ. 2533 - 2537
     30. นายประยูร   วงษ์พานิช        พ.ศ. 2537 - 2541
     31.  นายจำรัส   สมินทรปัญญา     พ.ศ. 2541 - 2542
     32. นายชูชาติ     กีฬาแปง   พ.ศ. 2542  -  2546
     33.  นายวิศิษฐ์    สิทธิสมบัติ   พ.ศ. 2546 - 2550
     34.  นายศิรินิพนธ์     แจ้งจันทร์    พ.ศ. 2550-2550
     35. นายยงยุทธ     มฤคทัต   พ.ศ.2550  -  -10    พฤศจิกายน  2551
     36. นายอภิรักษ์       ศักดิ์สนิท  10  พฤศจิกายน 2551 -2พฤษภาคม 2554
     37. นายมนตรี        ชุนศิริทรัพย์  2 พฤษภาคม 2554 – ปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น