สินค้า O-Top อ.แม่จัน

สินค้า O-Top อ.แม่จัน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอแม่จัน ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม, หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน, หมู่ที่ 3 บ้านแม่จันตลาด, หมู่ที่ 4 บ้านเด่น - ป่าสัก, หมู่ที่ 5 บ้านปงตอง - ต้นฮ่าง, หมู่ที่ 6 บ้านเวียงหวาย, หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองฮ่อ, หมู่ที่ 8 บ้านศาลา , หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา, หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ, หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล
พื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าตึง อ.เมือง จ.เชียงราย
เขตพื้นที่
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,430 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,615 หลังคาเรือน
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
สาธารณูปโภ
- ไฟฟ้าใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน
- ประปา
- โทรศัพท์ใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน
การเดินทาง
ถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ดอนเชียงราย - แม่จัน
ผลิตภัณฑ์
เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง, ปูนปั้น และการแกะสลัก
http://www.thaitambon.com/tambon/570701


ผลิตภัณฑ์


                ผ้าไหม                                                                        ไม้แกะสลัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น